algemene voorwaarden

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN

 

Ton van Merode makelaar OG

 

 

 

Ton van Merode makelaar OG

Vrouwemadestraat 66

4701 CG Roosendaal

Telefoon: 0165-370519

GSM: 0620545833

Contact@tonvanmerode.nl

KVK: 65027744

BTW ID: NL001185286B74

IBAN NL64 INGB 0007 1997 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INHOUDSOPGAVE

 

ARTIKEL 1 -  WANNEER ZIJN DEZE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING?2

ARTIKEL 2 -  WAT BETEKENEN BEPAALDE BEGRIPPEN?2

ARTIKEL 3 -  HOE REGELEN DE MAKELAAR EN U DE OPDRACHT?2

ARTIKEL 4 -  HEEFT U BEDENKTIJD?2

ARTIKEL 5 -  WELKE VERPLICHTINGEN HEEFT DE MAKELAAR?3

ARTIKEL 7 -  WELKE WERKZAAMHEDEN VOERT DE MAKELAAR UIT?3

ARTIKEL 8 -  WANNEER HEEFT DE MAKELAAR DE OPDRACHT VERVULD?4

ARTIKEL 9 -  HOE WORDT HET LOON BEREKEND?4

ARTIKEL 10 -  WANNEER HEEFT DE MAKELAAR RECHT OP HET LOON EN GEMAAKTE KOSTEN?4

ARTIKEL 11 -  WELKE KOSTEN BRENGT DE MAKELAAR IN REKENING?4

ARTIKEL 12 -  WAT DOET DE MAKELAAR ALS U NIET OP TIJD BETAALT?4

ARTIKEL 13 -  KUNT U DE OPDRACHT INTREKKEN?4

ARTIKEL 14 -  KAN DE MAKELAAR DE OPDRACHT TERUGGEVEN?5

ARTIKEL 15 -  WAT GEBEURT ER ALS EEN TOT STAND GEKOMEN KOOPOVEREENKOMST NIET TOT UITVOERING KOMT?5

ARTIKEL 16 -  WAT GEBEURT ER ALS U OVERLIJDT?5

ARTIKEL 17-   DE MAKELAAR TOCH NOG LOON MOET BETALEN?5

ARTIKEL 18 -  WAT GEBEURT ER ALS U EEN GESCHIL MET UW MAKELAAR HEEFT?5

ARTIKEL 19 -  HOE WORDEN AFWIJKENDE AFSPRAKEN VASTGELEGD?5

 

ARTIKEL 1 -  WANNEER ZIJN DEZE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING? 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht tot dienstverlening die een particuliere klant verleent aan een makelaar in onroerende zaken.

ARTIKEL 2 -  WAT BETEKENEN BEPAALDE BEGRIPPEN?

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

a.         Particuliere klant: opdrachtgever, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument). 

b.         Makelaar: de in het handelsregister ingeschreven Makelaar Ton van Merode

c.         Loon: de vergoeding die de consument aan de makelaar betaalt voor zijn dienstverlening exclusief bijkomende kosten.

d.         Schriftelijk: onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail.

 

ARTIKEL 3 -  HOE REGELEN DE MAKELAAR EN U DE OPDRACHT? 

1.         De makelaar legt de opdracht schriftelijk vast. Daarbij geeft hij aan dat deze algemene voorwaarden van kracht zijn.

2.         De opdracht bevat in ieder geval een duidelijke omschrijving van de dienstverlening, het loon en de kosten. Geeft u de makelaar later opdracht om andere of aanvullende  diensten uit te voeren? Dan bevestigt de makelaar dit schriftelijk aan u, inclusief de prijsafspraken voor deze dienstverlening. De makelaar kan daarbij gebruik maken van een prijslijst met een overzicht van zijn loontarieven en kosten aan derden. 

3.         Het loon en de kosten in de opdracht zijn inclusief BTW.

4.         Als u het aanbod van de makelaar aanvaardt, is er sprake van een opdracht. Bij een verschil van mening moet de makelaar kunnen aantonen dat u het aanbod heeft aanvaard. Als hij dat niet kan, hoeft u de makelaar niets te betalen.

5.         U ontvangt deze algemene voorwaarden bij het aanbod van de makelaar.

ARTIKEL 4 -  HEEFT U BEDENKTIJD? 

1.         In sommige gevallen heeft u een wettelijke bedenktijd van veertien dagen waarin u van de opdracht af kunt zien. In de opdracht staat of u wel of geen bedenktijd heeft. 

2.         Heeft u volgens de wet recht op bedenktijd en heeft de makelaar u daar niet over geïnformeerd? Dan wordt de bedenktijd verlengd tot maximaal één jaar nadat u de opdracht gegeven heeft. Ontvangt u de informatie later alsnog? Dan krijgt u op dat moment alsnog een bedenktijd van veertien dagen. 

3.         Wilt u de opdracht binnen de bedenktijd ontbinden? Dan moet u dat binnen de bedenktijd schriftelijk aan de makelaar melden. U kunt daarvoor een door de makelaar verstrekt formulier gebruiken.

ARTIKEL 5 -  WELKE VERPLICHTINGEN HEEFT DE MAKELAAR? 

1.         De makelaar voert de opdracht zorgvuldig en deskundig uit. Hij behartigt hierbij uw belangen.

2.         De makelaar houdt u regelmatig op de hoogte van de vorderingen. 

3.         De makelaar is verplicht zijn aansprakelijkheid voor schade afdoende te verzekeren en verzekerd te houden. 

4.         De makelaar houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de wettelijke bepalingen. 

5.         De makelaar mag niet voor de verkoper én koper van hetzelfde object optreden. De makelaar mag ook niet voor de huurder en de verhuurder van hetzelfde object 

optreden. In zo’n geval moet de makelaar zo snel mogelijk met zijn opdrachtgevers overleggen en één van de opdrachten opschorten of beëindigen.

6.         De makelaar mag niet namens u een overeenkomst sluiten, tenzij u hiervoor een schriftelijke volmacht heeft gegeven. 

 

 ARTIKEL 6 -  WELKE VERPLICHTINGEN HEEFT U? 

1.         U geeft de makelaar alle informatie die hij nodig heeft om de opdracht uit te voeren. 

2.         Tenzij u schriftelijk iets anders afspreekt, mag u geen activiteiten ontplooien die de makelaar bij het vervullen van zijn opdracht kunnen hinderen. U mag bijvoorbeeld geen gebruik maken van een andere makelaar. 

3.         U stelt de makelaar in staat zijn verplichtingen in het kader van de WWFT en eventuele andere wettelijke verplichtingen te vervullen.

4.         Als uw pand of perceel verkocht is en de koper een beroep doet op een ontbindende of opschortende voorwaarde in de koopovereenkomst of op ontbinding binnen de wettelijke bedenktijd, moet u dit direct schriftelijk aan de makelaar melden.

ARTIKEL 7 -  WELKE WERKZAAMHEDEN VOERT DE MAKELAAR UIT? 

1.         De makelaar voert voor het afgesproken loon de werkzaamheden uit die nodig zijn voor de vervulling van de opdracht.

2.         Alle voor het loon afgesproken werkzaamheden worden duidelijk, begrijpelijk en zo concreet als redelijkerwijs mogelijk schriftelijk vastgelegd. 

3.         Als sprake is van een opdracht tot bemiddeling, omvat de opdracht altijd de volgende werkzaamheden:

het beoordelen van de waarde van de onroerende zaak;

het geven van advies over (het voeren van) de onderhandelingen;

het voeren van onderhandelingen.

4.         Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen omvat de opdracht tot bemiddeling daarnaast ten minste de volgende werkzaamheden:

het uitvoeren van de benodigde promotionele activiteiten

Informatie verzamelen en opvragen over juridische, fiscale, bouwkundige en andere van belang zijnde aspecten betreffende de onroerende zaak en hierover zo nodig informeren;

het helpen bij het verkrijgen van een energielabel of energieprestatiecertificaat;

het verzorgen en begeleiden van bezichtigingen; 

advies geven over en het opstellen van de koopovereenkomst;

het begeleiden bij de afwikkeling van de (ver)koop.  

ARTIKEL 8 -  WANNEER HEEFT DE MAKELAAR DE OPDRACHT VERVULD?

1.         Tenzij u iets anders heeft afgesproken geldt het volgende: 

De makelaar heeft zijn opdracht vervuld, zodra de afgesproken prestatie is geleverd. 

Bij een opdracht tot bemiddeling is de opdracht vervuld als de koopovereenkomst door beide partijen is ondertekend. De makelaar moet u dan nog wel bij de afwikkeling begeleiden. 

Een opdracht tot bemiddeling is ook vervuld als tijdens de looptijd van de opdracht een koopovereenkomst tot stand komt die niet het gevolg is van door de makelaar verleende diensten. Als u als koper of als huurder opdracht heeft gegeven en u iets koopt  buiten het gebied waarop de opdracht betrekking heeft, dan is de opdracht niet vervuld. 

2.         Bij koopovereenkomsten waarin opschortende of ontbindende voorwaarden staan (de wettelijke bedenktijd daaronder begrepen), is de opdracht pas vervuld als de opschortende voorwaarden zijn vervuld en partijen geen beroep meer kunnen doen op een ontbindende voorwaarde.  

 

ARTIKEL 9 -  HOE WORDT HET LOON BEREKEND?

1.         U spreekt met de makelaar vooraf af hoe het loon wordt berekend. Gaat het bijvoorbeeld om een percentage van de koopsom of een vast totaalbedrag. Dit legt u vast in de opdracht.

2.         Tenzij anders is afgesproken is de koopsom het bedrag dat de koper aan verkoper moet betalen. Dit bedrag is exclusief de kosten voor de overdracht, zoals overdrachtsbelasting, notariskosten en kadastrale rechten.

3.         Voor meer bijzondere gevallen zijn vaak aanvullende afspraken nodig. Tenzij anders afgesproken wordt onder koopsom verstaan: 

Als over de koopsom BTW is verschuldigd: het bedrag inclusief BTW. 

Bij nieuwbouw: de koop- en aanneemsom tezamen, inclusief BTW. 

    - Bij erfpacht en/of opstal: het bedrag dat koper en verkoper overeenkomen, vermeerderd met een bedrag gelijk aan het tienvoud van de periodieke vergoeding op jaarbasis.

 

ARTIKEL 10 -  WANNEER HEEFT DE MAKELAAR RECHT OP HET LOON EN GEMAAKTE KOSTEN?  

1.         - Tenzij anders afgesproken:

a.       heeft de makelaar pas recht op loon als de opdracht is vervuld. De kosten betaalt u nadat ze door de makelaar zijn       gemaakt.   

b.     - betaalt u bij een bemiddelingsopdracht voor verkoop of koop het loon pas tijdens de eigendomsoverdracht bij de notaris.

c.      hoeft u geen rente te betalen over de periode tussen het vervuld zijn van de opdracht en de juridische levering. 

2.        - Voordat u moet betalen stuurt de makelaar u een gespecificeerde factuur met een redelijke betalingstermijn.

3.         Is de opdracht verstrekt door meer dan één persoon? Dan is ieder van u hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van het loon en de kosten.   

ARTIKEL 11 -  WELKE KOSTEN BRENGT DE MAKELAAR IN REKENING?

Naast loon kan de makelaar ook kosten in rekening brengen, bijvoorbeeld voor advertenties. Hij brengt die kosten alleen in rekening als u hiermee vooraf heeft ingestemd. Gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd. 

 

ARTIKEL 12 -  WAT DOET DE MAKELAAR ALS U NIET OP TIJD BETAALT?

1.         Als u niet op tijd betaalt, stuurt de makelaar een betalingsherinnering. U krijgt dan de gelegenheid om alsnog binnen twee weken na ontvangst van de herinnering te betalen. 

2.         Betaalt u niet binnen deze twee weken? Dan bent u in verzuim en mag de makelaar de wettelijke rente in rekening brengen. Ook kan de makelaar het openstaande bedrag laten invorderen.

 

ARTIKEL 13 -  KUNT U DE OPDRACHT INTREKKEN?

1.         U mag de opdracht altijd intrekken, bij voorkeur schriftelijk. Hierbij geldt geen opzegtermijn.  

2.         Is de opdracht door twee of meer personen verstrekt? Dan kan de opdracht ook alleen door deze opdrachtgevers gezamenlijk worden ingetrokken. 

3.         De makelaar heeft bij intrekking recht op vergoeding van de afgesproken kosten, voor zover die zijn gemaakt. De makelaar heeft geen recht op een deel van het loon, tenzij in de opdracht iets anders is afgesproken.   

 

ARTIKEL 14 -  KAN DE MAKELAAR DE OPDRACHT TERUGGEVEN?

1.         De makelaar kan de opdracht alleen teruggeven als hij daar gewichtige redenen voor heeft. Een gewichtige reden is in ieder geval: 

Wanneer een makelaar anders voor zowel koper als verkoper zou werken.

Een ernstige verstoring van de relatie tussen de makelaar en u. 

De makelaar geeft schriftelijk aan als hij de opdracht teruggeeft. 

2.         U hoeft de makelaar geen loon te betalen als hij de opdracht teruggeeft. Gemaakte kosten (voor zover afgesproken) moet u wel betalen, tenzij dit onredelijk is.  

ARTIKEL 15 -  WAT GEBEURT ER ALS EEN TOT STAND GEKOMEN KOOPOVEREENKOMST NIET TOT UITVOERING KOMT? 

Het kan zijn dat de opdracht tot bemiddeling is vervuld, de koopovereenkomst is getekend en opschortende en ontbindende voorwaarden (inclusief de wettelijke bedenktijd) zijn uitgewerkt. Maar als een van de partijen niet meewerkt aan de uitvoering, resulteert de koopovereenkomst toch niet in een daadwerkelijke overdracht. In zo’n geval heeft de makelaar recht op het afgesproken loon, tenzij u aannemelijk maakt dat de makelaar tekort is geschoten en dat daardoor de koopovereenkomst niet tot uitvoering komt. 

ARTIKEL 16 -  WAT GEBEURT ER ALS U OVERLIJDT?

1.         Als u de enige opdrachtgever bent, eindigt de opdracht als u overlijdt, tenzij uw erfgenamen de opdracht willen handhaven. 

2.         Zijn er meerdere opdrachtgevers, dan eindigt de opdracht als één van u overlijdt, tenzij de andere opdrachtgever de opdracht wil handhaven.   

 

ARTIKEL 17-   DE MAKELAAR TOCH NOG LOON MOET BETALEN?

Als na beëindiging van de bemiddelingsopdracht er toch een koopovereenkomst tot stand komt, geldt het volgende. U moet de makelaar loon betalen als hij bewijst dat die overeenkomst het gevolg is van zijn dienstverlening of dat een overeenkomst is uitgebleven omdat u heeft gehandeld in strijd 

ARTIKEL 18 -  WAT GEBEURT ER ALS U EEN GESCHIL MET UW MAKELAAR HEEFT? 

1.         - Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven bij de makelaar heeft ingediend. 

2.        - Leidt de klacht niet tot een oplossing? Dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Makelaardij (zie www.degeschillencommissie.nl). U heeft hier 12 maanden de gelegenheid voor. Gaat het om een geschil over aansprakelijkheid bij schade? Dan is de geschillencommissie slechts bevoegd bij schades tot 10.000,- euro.  

3.        - Wanneer u een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de makelaar aan deze keuze gebonden. 

4.        - U kunt het geschil ook aan de rechter voorleggen in plaats van aan de geschillencommissie.

5.        - Als de makelaar een geschil wil voorleggen, geeft hij u de keuze tussen de geschillencommissie en de rechter. Maakt u binnen vijf weken geen keuze? Dan mag de makelaar het geschil aan de rechter voorleggen.

6.        - Voor de behandeling geldt het Reglement Geschillencommissie Makelaardij. 

7.        - Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd

ARTIKEL 19 -  HOE WORDEN AFWIJKENDE AFSPRAKEN VASTGELEGD?

Als u afwijkende afspraken met de makelaar maakt, moet de makelaar die schriftelijk vastleggen.